2016.11.29   දීප ව්‍යාප්ත දන්ත ශල්‍යවෛද්‍ය වර්ජනය

                       Sinhala 

2016.11.24    මාලබේ SAITM ආයතනය.

                       Sinhala 

2016.11.24    2017 අයවැය යෝජනා පිළිබඳ අප සංගමයේ මතය.

                       Sinhala 

2016.07.01    ජුලි 4 ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත දීප ව්‍යාප්ත දන්ත ශල්‍යවෛද්‍ය වර්ජනය.

                       Sinhala   English

2016.06.24    සරසවි ශිෂ්‍යයන්ට සිදුකළ ම්ලේජ්ජ පහරදීම දැඩි පිළිකුලෙන්  යුතුව හෙලා දකිමු.

                       Download